پرسش شما: باهوش

باهوش
(ص مر.) آن که دارای هوش قوی است ، هوشمند.