با استفاده از این سرویس می توانید در بین 1 میلیون مقاله فارسی و انگلیسی جستجو کنید.
توجه: این سرویس به زودی حذف می شود و نتایج آن با سرویس جستجوی وب ادغام خواهد شد.