هنرمندان صنایع دستی به مقام معظم رهبری نامه نوشتند
۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل