هنرمندان صنایع دستی به مقام معظم رهبری نامه نوشتند
۶۴۰ × ۴۲۷ پیکسل