قيمت سکه به پايين‌ترين حد خود رسيد
۲۸۵ × ۲۲۰ پیکسل