فیلم برخورد شدید قطارمشهد طبس باگله شتران در ناحیه عشق اباد - اپارات - سرزه
۰۰:۵۵ : زمان