کليپ جديد شام و نهار دفتر ریاست جمهوری در کدام دوره چرب تر بود؟
۰۱:۰۰ : زمان