تحلیل تکنیکال نماد شپنا، تکنو، وساخت، کگل، رتکنو، سمگا، ورنا، خچرخش و حپترو
۲۲:۱۵ : زمان