مخیتاریان: همه گفتند که در فینال گل می زنم
۶۴۰ × ۳۵۶ پیکسل