ترکیب پرسپولیس اعلام شد | بازهم خبری از رضاییان نیست
۷۳۰ × ۴۸۷ پیکسل