پاسخ عجیب هازارد به احتمال تمدید با چلسی
۳۰۰ × ۱۶۹ پیکسل