زور آزمایی قیمت دلار در مرز روانی است
۳۰۰ × ۱۴۷ پیکسل