جهان اسلام بخاطر رفتار ظالمانه سعودی فکری اساسی برای مسئله حج کند.
۳۰۰ × ۲۰۶ پیکسل