(فیلم) لحظه ورود "گرد و غبار" به خوزستان
۰۱:۲۹ : زمان