(فیلم) ضربه آقای مدیر عامل به شکم خبرنگار!
۰۰:۰۶ : زمان