شکایت شورایعالی امنیت ملی از یک نماینده/سفر یک دیپلمات آمریکایی به ایران
۲۰۰ × ۱۴۰ پیکسل