ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده شد - نمایش محتوای خبر - صدا و سیمای بوشهر
۰۰:۳۰ : زمان