کاهش قیمت ریال قطر در بازار ارز تهران
۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل