کاهش 3 درصدی قیمت خرید و افزایش 30 درصدی اجاره نسبت به سال گذشته
۴۰۰ × ۲۵۰ پیکسل