گل روبرت لواندوفسكی به آرسنال ( دورتموند - آرسنال )
۰۰:۱۵ : زمان