روح الله جایش در دل مستضعفین جهان بود
۰۲:۱۶ : زمان