فیلم/ دکتر احمدی نژاد: تمام اسناد نهاد ریاست جمهوری را زیر و کردند و چیزی پیدا نکردند - دولت بهار :: هواداران دکتر محمود احمدی نژاد
۰۳:۳۲ : زمان