مصدومیت خونین ماسکرانو در بازی مقابل آلاوس
۰۱:۵۶ : زمان