گاف تاریخی وهابیت در مورد روزنامه وطن امروز و پاسخ جالب
۱۳:۰۲ : زمان