پاسخ روحانی به خبرنگار روزنامه ایران سپید
۰۳:۰۰ : زمان