انتقاد خبرگزاری ها از وضعیت اقتصاد در برنامه پایش
۰۴:۳۱ : زمان