نساجی مازندران - پرسپولیس تهران ( شوت 30 متری نساجی )
۰۰:۳۴ : زمان