خبرنگاری که اسرائیل را با خاک یکسان کرد/فرهنگ نیوز
۰۲:۲۵ : زمان