بهترین کلیپ سیاسی جهان(هرکس نبینه واقعان ضرر میکنه)
۰۱:۲۰ : زمان