دوره های آموزش زبان اسپرانتو همراه با آنا پانا - درس دوم
۰۱:۲۸ : زمان