تاریخ بازگشت ستاره پرسپولیس مشخص شد
۲۶۳ × ۱۷۵ پیکسل