۩ عصر هر پنج شنبه یادی از اموات و رفتگان مان از این آب و خاک ۩ طلب غفران و رحمت
۱۸۰ × ۲۱۰ پیکسل