شانزدهمین هفته‌ی کانون در سراسر كشور برگزار می‌شود
۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل