روزنامه ایران ورزشی ، پنجشنبه ۱۷ اسفند ؛ عذرخواهی کنید ؛ تمام !
۳۰۰ × ۲۱۶ پیکسل