عناوین اخبار روزنامه ایران در روز یکشنبه‌ ۱۹ اسفند :
۳۰۰ × ۲۰۱ پیکسل