هنگام شنیدن صدای اذان وظیفه ما چیست؟
۶۴۰ × ۴۸۰ پیکسل