گزارش سریع آشکارسازی تابشی بسیار پرانرژی
۸۰۰ × ۵۰۰ پیکسل