منع شدن لیورپولی ها از عکس گرفتن با هواداران
۳۰۰ × ۲۰۷ پیکسل