شکست تحقیرآمیز چلسی مقابل بورنموث در استمفورد بریج
۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل