به چه دلیل در نماز سوره ی حمد را می خوانیم؟
۳۰۰ × ۲۱۰ پیکسل