تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جاسک
۱۵۰ × ۱۳۳ پیکسل