رژه نیروهای مسلح 31 شهریور 1391 - صفحه 2
۰۲:۳۰ : زمان