عکسهای دهکده ای بدون خیابان در هلند
۳۷۴ × ۵۰۰ پیکسل