سکه از مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گذشت
۳۰۰ × ۲۰۵ پیکسل