فیلم: گریه مجری معروف در پخش زنده تلویزیون
۰۲:۴۶ : زمان