پاسخگویی به ۳۰ هزار تماس تلفنی در سامانه سامد
۰۱:۰۸ : زمان