ارتباط مردمی استاندار از طریق سامانه سامد +فیلم
۰۲:۴۱ : زمان