دست و پازدن مشاوران روحانی و رسانه های حامی وضع موجود برای توجیه خشم کارگران/ ابوطالبی: روحانی از اعتراض مردم خبر داشت/ آشنا: روحانی رفت تا ما را با درد کارگران آشنا کند!/ روزنامه ایران: معترضان کارگر ...
۰۱:۲۴ : زمان