دو هوادار ساوتهمپتون به خاطر سالا بازداشت شدند
۳۰۰ × ۱۹۰ پیکسل