روز ملي و اعلام جمهوري در "ايتاليا" (1946م)
۱۰۰ × ۱۰۰ پیکسل